https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerlingbegeleiding | Basisschool Kienehoef

Leerlingbegeleiding

Leerlingenzorg

Ieder kind dat onze school binnenstapt is uniek. We vinden dat uw kind onderwijs moet kunnen volgen binnen zijn /haar eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Wij proberen als team maatwerk te bieden, waardoor uw kind een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.
Voorwaarden hiervoor zijn drie basisbehoeften van kinderen:

• geloven en plezier hebben in eigen kunnen
• het gevoel hebben dat je zelf iets kunt
• het gevoel hebben dat anderen je waarderen en met je om willen gaan

Om aan pedagogische en didactische onderwijsbehoeften tegemoet te komen, zorgen we als team voor een veilige en uitdagende leeromgeving.
Onderwijsbehoeften zijn vooral gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind; wat heeft dit kind nodig om bepaalde doelen te bereiken? De uitdaging start bij de aanbieding van leerstof. We komen tegemoet aan kinderen die weinig tot geen instructie nodig hebben tot kinderen die extra instructie, extra begeleiding of een eigen leerlijn nodig hebben. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van het kind spelen hierbij een belangrijke rol.
De leerlingen zitten in jaargroepen bij elkaar. Individuele benadering en kennis van het kind zijn factoren die de leerkrachten in staat stellen zodanig onderwijs te geven dat kleine belemmeringen snel worden onderkend en opgelost en dat grotere belemmeringen minder vlug zullen ontstaan.
In de groep houden de leerkrachten de ontwikkeling en de leervorderingen van de kinderen bij. Zij doen dit door te kijken naar hun leerhouding en werkgedrag en naar de resultaten op het schriftelijke werk. Elke leerkracht gebruikt hiervoor hulpmiddelen of toetsen uit de methode.
Daarnaast wordt één of twee keer per jaar in de groepen 1 t/m 8 een methode-onafhankelijke toets (CITO) afgenomen voor taal, lezen en rekenen.
Wanneer extra begeleiding door de groepsleerkracht niet het gewenste resultaat oplevert, vindt er een interne bespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider.
Zo nodig wordt een beroep gedaan op externe expertise binnen SKOSO of wordt een instantie ingeschakeld, deze met toestemming van ouders.
 

Intern Begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op school en vormt hierin de spil in de zorgstructuur.
De belangrijkste taak hierin is de adviesrol, waar het gaat om kinderen en kwaliteitsontwikkeling van de school.
 

MIND

Mind is een project met als doel om passend onderwijs te realiseren voor cognitief getalenteerde (en onder presterende) leerlingen m.b.v. een beleidsplan.

Voor deze kinderen kan er gebruik worden gemaakt van een ander passend onderwijsaanbod. School overstijgend zijn er ook projecten/activiteiten waar kinderen aan kunnen deelnemen.