https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad (MR) | Basisschool Kienehoef

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het basisonderwijs. Op deze wijze krijgen ouders en personeel méér invloed op het beleid van de scholen.
Middels deze wet krijgen de medezeggenschapsraden meer bevoegdheden en kunnen zij daardoor beter beslissen over grotere belangen.

Er is ruimte gekomen om de inzichten en oordelen van personeel en ouders mee te nemen in het beleid van de school. Je zou kunnen zeggen dat er evenwicht is  tussen de zeggenschap van de kant van het bestuur en de medezeggenschap van de kant van ouders en personeel.

De MR heeft bevoegdheden waardoor personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen. Soms heeft de MR adviesrecht, het bestuur of de schoolleiding moet de MR dan eerst advies vragen over een voorstel voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Soms gaat het om instemmingsrecht, het bestuur van de school heeft de instemming van de MR nodig voordat ze een voorstel mogen uitvoeren. In de MR zijn meestal 3 ouders en 3 personeelsleden afgevaardigd. De directeur kan als adviseur aanwezig zijn. Ook zal hij/zij het voorgenomen school- of bestuursbeleid toelichten.

De bevoegdhedenverdeling van de MR staat beschreven in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt ter inzage op school.
De MR communiceert recente ontwikkelingen en nieuwe informatie naar alle ouders via het "Kienehoef Nieuws".

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) betreft het bovenschools beleid dat betrekking heeft op alle scholen, dan wordt het verzoek om advies of instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 
De taken en bevoegdheden van de GMR zijn eveneens vastgelegd in een reglement. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeels- en oudergeledingen van de 7 medezeggenschapsraden. De directeur-bestuurder woont namens het bevoegd gezag de vergaderingen van de GMR bij.
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad
De MR bestaat voor onze school uit 3 ouders, door de ouders gekozen en 3 personeelsleden door het team van de school gekozen.
 
Vanuit de ouders hebben zitting in de MR: Saskia van Eck (voorzitter)

  • Marloes de Beer
  • Joost Linschooten

 
Vanuit het team hebben zitting in de MR:

  • Rita Verhoeven (secretaris)
  • Sandra van Kasteren
  • Marieke Vervoort