https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Samenwerkingsverband | Basisschool Kienehoef

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs (SWV PO 30 06)

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.
Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken.

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl
  

SKOSO:

Met ingang van 01-08-2016 krijgen alle besturen binnen het samenwerkingsverband middelen om zelf arrangementen voor kinderen binnen het basisonderwijs toe te kennen. De doelgroep betreft de circa 5% van alle kinderen, waarvoor de basisondersteuning ontoereikend is.
SKOSO heeft ervoor gekozen om voor invulling van deze arrangementen voor kinderen interne expertise in te zetten.  
 

Kienehoef:

Binnen de basisondersteuning komen we tegemoet aan onderwijsbehoeften van leerlingen.
Heeft een kind onderwijs/begeleidingsbehoeften die de basisondersteuning (inspectiekader) overstijgen, dan maken we als school gebruik van de procedure om passend onderwijs voor een kind te realiseren. In deze procedure is de bovenschools deskundige de contactpersoon/participant van SKOSO naar het SWV 3006.
Middels een Multi disciplinair overleg (MDO), voorgezeten door een trajectbegeleider van SKOSO, wordt met betrokkenen (ouders, school, externen) besproken welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften nodig zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Als blijkt dat voor een kind meer of andere ondersteuning nodig is, wordt door de bovenschools deskundige/ trajectbegeleider een arrangement bij het SWV 3006 aangevraagd.
Voor kinderen met spraak- taalproblemen en visus(zien) problemen loopt de procedure via respectievelijk “De Taalbrug” en “Visio”.