https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Aanmelden van uw kind | Basisschool Kienehoef

Aanmelden van uw kind

Wij vinden het fijn dat u geïnteresseerd bent in onze prachtige school Kienehoef. Ouders hebben de taak om een school te zoeken waar hun kind zich het best kan ontplooien. Een school waar het kind zich veilig en prettig voelt en zich zoveel mogelijk kennis en vaardigheden eigen kan maken.

Een schoolgids is een instrument om de ouders bij dit keuzeproces te helpen. Tevens willen we onze huidige ouders van alle relevante zaken op de hoogte brengen.Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Om ouders meer inzicht te geven in waar basisschool Kienehoef voor staat wordt de schoolgids uitgegeven. Zodat u weet wat onze school ouders en kinderen te bieden heeft. De echte sfeer zult u moeten ervaren en daarvoor kunt u gewoon een afspraak maken voor een rondleiding door onze school.

We zullen dan van alles over de school vertellen / laten zien: hoe de kinderen in de verschillende groepen werken; op welke manier de leerlingenzorg georganiseerd is; wat de regels en afspraken zijn. Kortom hoe ziet een dagje basisschool Kienehoef eruit? En natuurlijk beantwoorden we al uw vragen.

Aanmelden, overdracht en instromen

U kunt uw kind aanmelden op de volgende manieren:

 • gedurende het gehele schooljaar met behulp van het aanmeldformulier. Wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren op school.
 • tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur gedurende het gehele schooljaar. (Graag vooraf een afspraak maken)
 • tijdens de open dag in januari

Afspraak maken
Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Emely Teeuwen.
Dit kan telefonisch (0413-475242) of per e-mail: info@bskienehoef.nl

Inschrijven, intake en wenmomenten

Aanmelding / inschrijving groep 1: 

Het aanmelden van kinderen kan door de ouders en/of verzorgers worden gedaan vanaf 2,5 jaar. Deze aanmelding vindt meestal plaats tijdens de algemene aanmelddatum van de gemeente Sint-Oedenrode. De datum wordt bekend gemaakt middels een advertentie in het plaatselijke weekblad. Meestal vindt dit eind januari plaats.

Voorafgaand aan deze datum is er op school een Open Dag gepland waarbij informatie aan de ouders en/of verzorgers wordt verstrekt.Ook gedurende het jaar kunnen ouders en/of verzorgers hun kind aanmelden.
Hiervoor nemen zij contact op met de directie van de school.

 • Het aanmelden gebeurt middels een inschrijfformulier. Dit formulier is op school verkrijgbaar of is te vinden op onze website.
 • Nadat de school het ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt er een bevestiging van aanmelding naar de ouders en/of verzorgers gestuurd.
 • Na aanmelding zal ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind een uitnodiging naar de ouders worden gestuurd voor de wenmomenten.

Wenmomenten:

 • Kinderen die jarig zijn in juni, krijgen de mogelijkheid om nog 2 dagdelen te oefenen.
 • Kinderen die jarig zijn in juli en augustus, starten aan het begin van het schooljaar in groep 1.
 • Kinderen die jarig zijn in september t/m 1 oktober, mogen tien dagdelen oefenen op school.
 • Kinderen die jarig zijn van 2 oktober t/m 31 december, zijn herfstleerlingen. Deze kinderen komen twee dagdelen oefenen.
 • Kinderen die jarig zijn van 1 januari t/m 31 juli, mogen twee dagdelen oefenen.

De kinderen stromen de eerste schooldag na hun verjaardag in. De leerkrachten nemen ongeveer twee maanden voordat de leerling jarig is, contact met de ouders op om wenmomenten af te spreken. Tijdens de wenperiode krijgen kinderen een ‘Borre boekje’ en een ‘welkomstkaart’ van de leerkracht mee. Op de welkomstkaart staat op welke dag het kind ‘officieel’ start. Wenmomenten zijn op ma, di, do en vrijdag: 8.30-11.30 uur en woensdagen 8.30-12.30 uur.

Aanmelding / inschrijving groep 2 tot en met 8:
 

Het aanmelden gebeurt middels een inschrijfformulier. Dit formulier is op school verkrijgbaar of kunt u vinden op onze website. Nadat de school het ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt er een bevestiging van aanmelding naar de ouders en/of verzorgers gestuurd. De interne begeleider neemt contact op met de interne begeleider en/of de groepsleerkracht van de school van herkomst voor informatie. Na aanmelding krijgen de ouders en/of verzorgers zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een intakegesprek.

 • Voor leerlingen die van andere scholen tussentijds naar onze school komen vanwege een verhuizing, volgt na overleg met de school waar het kind vandaan komt en met de ouders, in overleg een plaatsing, mits de desbetreffende groep het toelaat.
 • Bij tussentijdse plaatsing om andere redenen (bv. onvrede, geen vertrouwen) zal in overleg met de school waar het kind staat ingeschreven, bekeken worden wat voor de ontwikkeling van het kind het beste is. Pas als beide scholen akkoord gaan wordt het kind ingeschreven.
 • Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsachterstand en/of fysieke- en/of verstandelijke handicap verwijzen we naar ons document “Aannamebeleid leerlingen met extra zorg”.

Doel van dit intakegesprek:

 • Vanaf de start op onze school goed kunnen afstemmen op de behoeften van de individuele leerlingen.
 • Vroegtijdig kunnen onderkennen van risicoleerlingen.
 • Vanaf de start op onze school een open, goede samenwerking creëren met de ouders en/of verzorgers.
 • Voor de school een mogelijkheid om haar visie op onderwijs nog eens toe te lichten en verdere informatie te geven over haar doelstellingen.
 • Komen tot een definitieve inschrijving.   

Het intakegesprek wordt gehouden met de interne begeleider en/of de directeur.
Tijdens het intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • Er wordt aan de ouders en/of verzorgers duidelijk gemaakt dat de informatie gebruikt wordt voor het optimaal begeleiden van hun kind en wordt als vertrouwelijk beschouwd.
 • De vragenlijst wordt samen doorgenomen. De school stelt vragen ter verduidelijking.
 • Degene die het gesprek voert noteert relevante informatie over het kind.
 • Naar aanleiding van de bevindingen, voortvloeiend uit het gesprek, vindt intern overleg plaats.
 • De interne begeleider geeft de directie advies omtrent eventuele plaatsing.
 • De vragenlijst wordt in het leerling-dossier opgenomen.